3 مورد از مزایای سرمایه گذاری در خدمات ترجمه

2 شهريور 1399

هدف هر زبانی مخابره است. با این حال با بیش از 1000 زباننوشتاری و گفتاری در دنیا ، برای غیر گوینده، زبان میتواند بجای یک پل یک موردتفکیک کننده باشد. ترجمه در اتصال این شکاف نقش مهمی را ایفا میکند. تمامی نویسندگان،نویسندگان کتاب و محققان دانشگاهی، از ترجمه ایده ها و تحقیقات خود مزایای زیادیرا بدست می آورند. ترجمه یک مهارت خاص است و باید توسط افراد حرفه ای و متخصص کهموضوع نوشتار را درک میکنند انجام شود. اگر نویسنده هستید، استفاده از خدمات ترجمهآنلاین میتواند یک سرمایه گذاری هوشمندانه باشد.

 

هدف هر زبانی مخابره است. با این حال با بیش از 1000 زباننوشتاری و گفتاری در دنیا ، برای غیر گوینده، زبان میتواند بجای یک پل یک موردتفکیک کننده باشد. ترجمه در اتصال این شکاف نقش مهمی را ایفا میکند. تمامی نویسندگان،نویسندگان کتاب و محققان دانشگاهی، از ترجمه ایده ها و تحقیقات خود مزایای زیادیرا بدست می آورند. ترجمه یک مهارت خاص است و باید توسط افراد حرفه ای و متخصص کهموضوع نوشتار را درک میکنند انجام شود. اگر نویسنده هستید، استفاده از خدمات ترجمهآنلاین میتواند یک سرمایه گذاری هوشمندانه باشد. بهترین سایت و نرم افزار ترجمه رایگان گوگل ترنسلیت است


1. صحبت کردن برای مخاطبان جهانی

رابطه شما توسط رشته های بسیاری افزایش می یابد و بهجغرافیا محدود نمی شود. با ترجمه کتاب یامقاله خود به زبانی دیگر، روابط خود را افزایش میدهدی. کتابی که به زبان آلمانینوشته شده است اساسا در آلمان به فروش می رسد، و تنها خوانندگان آلمانی زبان را بهخود جذب خواهد کرد. درصورتیکه کتاب به زبان ژاپنی ترجمه شود، روابط شما افزایشخواهد یافت و مخاطبان جدیدی را بدست خواهید آورد، کسانی که به زبان ژاپنی صحبتمیکنند و محتوا را درک میکنند. با این حال، درصورتیکه کتاب خود را به زبان انگلیسییا اسپانیایی ترجمه کنید میتواند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را به خود جلبکنید. استفاده از خدمات ترجمه برای ترجمه مقاله خود به یکی از زبانهای اصلی دنیافمانند انگلیسی، اسپانیایی یا چینی به مخابره ایده های شما به مخاطبان جهانی کمکخواهد کرد


2. مشارکت بین المللی

شما این فرصت را خواهید داشت که بروی مسائل ترجمه ای کارکنید. نهادهای تحقیقاتی، سازمانهای اتاق فکر، و دانشگاهها باید استفاده از ارائهدهنده خدمات ترجمه را مدنظر قرار دهند زیرا آنها از ترجمه داده های مهم به زبانهایدیگر مزایای زیادی را بدست می آورند. ترجمه مقالات تحقیقاتی میتواند فرصتهای زیادیرا برای همکاریهای بین المللی فراهم کند. برنامه های مبادله و شراکت های نهادی نیزمزایای زیادی را ارائه میدهند مانند درسترسی به زیرساختها و تجهیزات خارجی، بهاشتراک گذاری هزینه ها و خطرات و در برخی موارد، دسترسی به جمعیت بومی. ترجمهمیتواند برای محققان نیز شگفت انگیز باشد. شما میتوانید کار خود را به محققانهمکار در سایر کشورها مخابره کنید و ازطریق مشارکت های بین المللی، فرهنگ جدیدی را آموخته و تجربه میکنید. علاوه براین،مشارکت های بین المللی یک رزومه خوب درنظر گرفته میشوند


3. افزایش دسترسی به دست اندرکارانیکه به زبان بومی شما صحبت نمی کنند

زبان تاثیری برتحقیقات جدید ندارد. درصورتیکه مقاله تحقیقاتی شما درمورد ژنتیک به زبان ژاپنینوشته شود، مخاطبان فوری آن در ژاپن است، که در جهان نیز توسط کسانیکه به زبانژاپنی تسلط دارند خوانده خواهد شد. بااین حال، نتایج تحقیق شما به احتمال زیادبرای سایر دست اندرکاران موجود در جهان، نه فقط ژاپنی ها، مهم خواهد بود. جامعهبزرگتر علمی جهانی نیازی ندارد که تحقیق شما را به دلیل مانع زبانی که میتواند بهراحتی توسط یکی از چندین خدمات ترجمه آنلاین رفع شود، نادیده بگیرد. زبان نبایدعاملی باشد که از دسترسی دست اندرکاران درآن رشته به یافته های جدید جلوگیری کند.

 

برای انجام ترجمه انگلیسی به فارسی خوب باید چند نکته را به خوبی رعایت کنید.

در ترجمه انگلیسی روان بودن متن بسیار مهم است

بعد از آن تخصصی بودن متن 

و بعد از آن به موقع آماده شدن متن

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم