مزایای ترجمه

6 شهريور 1399

مزایای ترجمه

اینترنت یک دارای وسیع برای کسب و کارهایی است که تلاش میکنند جهانی شوند. ارتباط با مشتریان در کشورهای مختلف بدون چالش نیست. موانع موجود و گسترده زبان یکی از مشکلات اصلی است که شرکتهای بین المللی در مبنای تقریبا روزانه با آن مواجه می شوند و با استفاده از مزایای ترجمه میتوان بر آن غلبه کرد.

مزایای ترجمه

اینترنت یکدارای وسیع برای کسب و کارهایی است که تلاش میکنند جهانی شوند. ارتباط با مشتریان در کشورهای مختلف بدون چالش نیست.موانع موجود و گسترده زبان یکی از مشکلات اصلی است که شرکتهای بین المللی در مبنایتقریبا روزانه با آن مواجه می شوند و با استفاده از مزایای ترجمه میتوان بر آنغلبه کرد.

درحالیکه زبانانگلیسی تا حد زیادی به بعنوان یک زبان بین المللی درنظر گرفته میشود، واقعیت ایناست که اکثر کشورها ترجیح میدهند تا با زبان بومی خود ارتباط برقرار کنند. اینکهبتوان به زبان های محلی کسب و کارهای خاص ارتباط برقرار کرد کار بسیار خوبی است. خدمات ترجمه این امر را ممکن کرده است. این امربه ویژه در زمینه آموزش، تجارت الکترونیک، ایمنی و بهداشت، یادگیری وتوسعه، قانون،بازاریابی، مهندسی و سایر حوزه ها بسیار صحیح است. در صنعتی که در آن برقرارارتباط یک مورد کلیدی است، باید روشی وجود داشته باشد تا شکاف های زبانی را پرکرد. مترجمان حرفه ای زبان تضمین میکنند که کانالهای برقرار ارتباط باز و شفافباقی می مانند

چرا ترجمه بسیارمهم است؟

-تنها حدود 10 درصد از مردم جهان به زبان انگلیسی صحبت میکنند. فرصت زیادی برایدسترسی به بازارهای کشورهای وجود دارد که به زبانی غیر از انگلیسی صحبت میکنند کهاین کار با کمک خدمات ترجمه ممکن میشود

-استفاده از اینترنت در سراسر جهان در حال افزایش است، مردم بیش از قبل داد وستدهای خود را از طریق اینترنت انجام میدهند. از این رو، ترجمه محتوای وب خود بهزبانهای دیگر بسیار مهم است.

-بسیاری از بازارهای درحال توسعه، مانند چین، برزیل، مکزیک و غیره ارتباطاتکاری کمی به زبان انگلیسی دارند. مردم این کشورها به زبان خود ارتباط برقرارمیکنند. ترجمه به حذف موانع زبانی و تعامل با مردم در این کشورها کمک میکند

-متون ادبی، کتابها، و رمانها باید به زبان های مختلف ترجمه شوند تا مردم سایرکشورها نیز بتوانند آنها را بخوانند

انواع الزاماتصنعتی و مزایای ترجمه

هر یک از زمینه های ترجمه مزایای زیادی دارد، کهموارد مهم آنها در زیر بیان شده اند

1-ترجمه قانونی: خدمات ترجمه دقیق تضمین میکند که تمامی بندهای مهم در سندقانونی گنجانیده شده اند، تضمین میکند که یکپارچگی متن اصلی حفظ شده است

2-ترجمه فنی: دقت و صحت در زمان ترجمه اختراعات، راهنمای کاربردی و سایر اسنادعلمی بسیار مهم و کلیدی هستند. ترجمه فنی بدون خطا به حفظ تصویر برند و هویت شرکتدر حین حفاظت در برابر مسئولیت های غیر منتظره کمک میکند.

3-ترجمه بازاریابی: خدمات ترجمه محلی مواد بازارایابی را برای مخاطبان هدف قابلدسترسی میکند. ترجمه بازاریابی شامل فرهنگ، اصلاحات عامیانه و محلی است که تضمینمیکند که پیام به شیوه ای صحیح درک خواهد شد

4-ترجمه کسب وکار: ترجمه کسب و کار نه تنها بروی زبان حرفه ای بلکه بروی سنتهایمحلی ، اداب و رسوم و فرهنگ اداری متمرکز شده است. این خدمات تضمین میکنند که هدفنهان در پس سند اصلی کامل و بی عیب باقیمی ماند و مسائل اصلی را به شیوه ای مستقیم و موثر مورد بررسی قرار میدهد

5-ترجمه مالی: به دلیل وجود آزادی عمل زیاد در مورد دقت اسناد مالی، مترجمان اینحوزه مهارتهای مورد نیاز برای حفظ استانداردهای بالا از نظر محرمانه بودن و همچنیندقت عددی و اصلاحات را در اختیار دارند

6-ترجمه وبسایت: بازدید کنندگان وبسایت در زمان مشاهده محتوایی که به زبان بومی آنهاست بهاحتمال زیاد بصورت مثبت تعامل برقرار می کنند. خدمات ترجمه وبسایت تضمین میکند کهمحتوای دیجیتال برای تجربه مشتری بهینه سازی شده است و بی ملاحظگی های فرهنگی رادر معرض خطر قرار میدهد.

7-ترجمه/ زیرنویس محلی: خدمات ترجمهزیرنویس هر دو سبک و ماده محتوای اصلی را ثبت میکند. و حساسیتهای فرهنگی، تفاوتهای زبانی، موضوعات، بینش ها و انتخابهایزبانی احساسی را مدنظر قرار میدهد

رقابت در سطحجهانی با کمک مترجمین حرفه ای

برونسپاری ترجمه(OT) خدمات ترجمهغیر قابل مقایسه، رونویسی، تفسیر را در هند ارائه میدهد. تیم مترجمین از متخصصاتیتشکیل شده است که از مترجمین زبان می باشند و در حوزه کاری مربوطه خود با تجربههستند. با ما، شما توجه مترجم حرفه ای ( یا تیم مترجمان) را که به بهترین شکل برایالزامات منحصربفرد شما مناسب هستند را بدست خواهید آورد

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم